Saatavilla olevat kurssit

Metataidot ovat yleisiä elämän ja työelämän taitoja. Ne ovat työn sisällöstä riippumattomia taitoja, joita meillä jokaisella on. Toisin sanottuna, metataidot ovat kaikille ihmisille ominaisia ihmisyyden taitoja. Voidaan sanoa, että ne ovat perustuskivi, jonka päälle talo rakennetaan. Ne mahdollistavat yritysten ja henkilöiden pärjäämisen työelämässä.  Metataidot liittyvät muun muassa itsensä johtamiseen, ihmisten kanssakäymiseen ja hyviin elämänhallintataitoihin. Hyvinvoivalla ja menestyvällä työntekijällä on metataidot hallussa. Ne auttavat häntä onnistumaan.

Metataitoihin liittyy inhimilliset voimavarat. Nämä jakautuvat a) psykologiseen pääomaan, b) osaamiseen ja c) sosiaaliseen pääomaan.

Psykologista pääomaa ovat mm. terve itsetunto, sitkeys, usko hyvään tulevaisuuteen, myönteinen elämänasenne ja henkinen palautumiskyky (resilienssi), jolla ihmisen selviää ja sopeutuu esim. vastoinkäymisistä.

Psykologinen pääoma vaikuttaa yksilön terveyteen, haasteiden vastaanottamiseen ja haasteista selviämiseen.

Sosiaalinen pääoma eli yksittäisten ihmisten välisten suhteiden laatu ja määrä koostuu esim. toiminnasta yhteiseksi hyväksi, luottamuksesta ja samanlaisista arvoista.

Kurssi rakentuu kolmesta osata. Aluksi opitaan ymmärtämään metataitoja. Seuraavaksi käydään lävitse 16sta eri taitoa ja niihin liittyviä harjoituksia. Kolmantena osana on metataitojen harjoituskirja, jolla kurssiin osallistuva voi pitää kirjaa metataitoharjoituksistaan.

Kurssi sopii henkilöille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää yleisiä hyvän työntekijän ja ihmisen taitoja.

Ajanhallinta on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista. Aika on resurssi samalla tavalla kuin raha. Mitä paremmin hallitsen sen käytön, sitä paremmin voit määrätä omasta elämästäsi, sitä paremmin voit saavuttaa haluamasi tavoitteet, sitä paremmin voit elää sellaista elämää kuin haluat.

Ajanhallinnan verkkokurssilla tehostetaan ajankäyttöä opein, työpohjin ja testein.
Kurssi sisältää kolme oppituntia:
1. Ajanhallinnan perusteet
Oppitunnilla ymmärretään ajanhallinnan merkitys. Tehostetaan ajankäyttöä. Karsitaan aikavarkaita.
2. Syvennetty ajanhallinta
Oppitunnilla lisätään ajankäytön keinoja yksilötasolla. Saadaan oppeja ajankäytön tehostamiseen yrityksessä.
3. Ajanhallintaa tukevat työvälineet
Viimeinen oppitunti keskittyy tarkastelemaan ja kokeilemaan erilaisia teknisiä työvälineitä ajankäytön parantamiseksi.

Kurssi sopii henkilöille ja yrityksille, jotka haluavat suunnata päivittäistä ajankäyttöä tuottavammaksi.

Oppimaan oppisen kurssi. Tällä kurssilla opitaan oppimaan. Tavoitteena on rakentaa sinun henkilökohtaisten vahvuuksiesi päälle hyvät oppimisvalmiudet – toisin sanoen antaa työvälineitä oppimiseen.

 Kurssi on pitkälti rakennettu Tommi Kokonahon itselleen kehittämiin oppimisen tehostamisen keinoihin. Hän kirjoitti lukiosta A:n paperit 6.6 keskiarvolla. Opiskeli oppimista ja asioiden muistamista. Hän pääsi Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen lukemaan lakimieheksi 5 pistettä yli pääsykoerajan. Lakimiehen tutkinnon hän suoritti viidessä vuodessa.

Tällä kurssilla opimme ymmärtämään oppimista, muistamista, tekstin tehokasta läpikäymistä ja vieraiden kielten oppimista.  

Kurssilla käsitellään mm. henkilön oppimissuuntaututuneisuutta ja havaintokanavia. Lisäksi opimme muististrategioita ja tekstin mahdollisimman tehokasta ja nopeaa lukemista.